Zmiany w elemencie HTML o identyfikatorze id="okno" naprzykładzie znacznika <div id="okno">

obrazek

To jest element: <div id="okno">
Przedstawione zmiany dotyczą właśnie tego elementu

obrazek

Dostęp do elementu (obiektu) możemy uzyskać za pomocą metody getElementById() zwracającej element o podanym identyfikatorze (w przykładach: id="okno") lub metody querySelector() zwracającej pierwszy element o określonym selektorze (#okno).

W dokumencie HTML danego identyfikatora możemy użyć tylko raz, więc wybór jest jednoznaczny.

W obu sytuacjach możemy za pomocą właściwości innerHTML zmienić kod HTML wewnątrz znacznika <div id="okno">, natomiast właściwość outerHTML pozwala zastąpić znacznik <div id="okno"> (wraz z jego zawartością) innym kodem HTML.

Właściwość style pozwala na zmianę stylu elementu. Podając właściwość stylu, musimy nieco zmienić sposób jej zapisu: usuwamy występujące wniej znaki myślnika i stosujemy tzw. wielbładzi styl zapisu nazwy, czyli właściwość background-color (z CSS) zapiszemy jako backgroundColor (w JavaScript).

Biblioteka jQuery jest plikiem JavaScript, który dołączmy do strony (w sekcji <head>):

	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	

Funkcja o nazwie jQuery(), często używana w postaci skróconej $(), tworzy obiekt o nazwie jQuery zawierający odniesienie do elementu (lub listy elementów) wskazanych przez selektor stylu CSS - jedyny parametr tej funkcji.

W przykładach odwołamy się do elementu <div id="okno"> za pomocą odniesienia $('#okno'), albo $("#okno"). W CSS napis #okno jest selektorem dla elementu HTML o identyfikatorze okno (parametr id="okno").

Metoda html() odczytuje lub zmienia kod HTML wybranego obiektu, natomiast metoda css() odczytuje lub zmienia styl obiektu.